FILTROVÁNÍ DLE VÝROBCŮ
A
ABERT ABNER ALBA AMITEK  ANIMO APS  ARCOROC ASBER    
B
BLENDTEC BOKAMA BORMIOLI BYFAL            
C
CAB CAS CASTA CAMBRO CB ITALY CEADO Chef’sChoice      
D
DE BUYER DURALEX                
E
ELCOLD EMME-GIGA ETOL              
F
F1-EFFEUNO FIAMMA FIMAR FONDERIA FINCO FRAMEC          
G
GAM International GASTRO-TIP GASTRONORM GGF GGG GI.METAL GIESSER GRAEF    
H
HALLDE HAMILTON BEACH HENDI HENKELMAN            
I - J
INOXIBAR ISA JACCARD JUKA            
K
KARAFIÁT KRAMPOUZ KROMO              
L
LACOR LIDREVA LILLY LOUIS TELLIER            
M
MATFER BOURGEAT MAXIMA MODULINE MONDIAL-FRAMEC MOVILFRIT          
N
NORIC LAB NORDLINE NTF              
O
OEM OPTINOX OVERATH OZTI            
P
PADERNO PIZZA-GROUP POTIS PRISMA-FOOD            
R
RAK RATIONAL RDF REDFOX REMIDA RETIGO RM GASTRO RONEBY BRUK ROBOT-COUPE ROBUR
S
SAMSUNG SANTOS SARO SAVE COMMERCIAL SCHOLL SCOTSMAN SHARP SILANOS SNAIGE SPAR
T
TEFCOLD TIP-GASTRO TOMGAST TURK AM TESTO          
U
UNISCOOL UWIS                
V
VARES VESTFROST                
W
WARING-COMMERCIAL WELT-SERVIS WINTOO              

 

     

           

NÁKUP AŽ DOMŮ NA CHOTĚBOŘSKU

 

ČISTĚNÍ VOZŮ NA VYSOČINĚ

Výborná zkušenost

Odvolání souhlasu s využitím volitelných Cookies

Zásady zpracování osobních údajů / Pravidla pro zasílání obchodních sdělení

 

 1. Správcem osobních údajů je provozovatel a majitel internetového obchodu, pan Michal Moldavčuk, se sídlem Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov, IČ 729 61 546, e-mail: gastro.cukar@seznam.cz.

 

 1. Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje zákazníků v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

 

 1. Zpracovávané osobní údaje: účel zpracování:

 

 1. jméno a příjmení, kontaktní osoba 4. a), b), c), d)
 2. identifikační číslo u podnikatelů 4. a), b), c), d)
 3. adresa bydliště, doručovací adresa 4. a), b) c), d)
 4. e-mailová adresa 4. a), f)
 5. historie nákupu 4. g), f)
 6. historie navštívených stránek internetového obchodu 4. e), h)

 

 1. Účel zpracování osobních údajů:

 1. plnění práv a povinností z kupní smlouvy, tj. vypořádání objednávky

 2. účetní a daňové účely, tzn. evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy

 3. plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů, jako je např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, jiným orgánům veřejné moci apod.

 4. vymáhání pohledávek správce z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu či obrana v případném soudním sporu se zákazníkem

 5. statistické účely, tzn. anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, monitoring počtu zhlédnutí stránek za účelem zjištění potřeby úprav internetových stránek a zkvalitňování služeb – podmíněno souhlasem s využitím analytických cookies

 6. zasílání novinek a nabídek stávajícím zákazníkům prostřednictvím elektronické pošty – podmíněno souhlasem*, zasílání dotazníku v rámci programu ověřeno zákazníky – podmíněno souhlasem **

 7. usnadnění dalšího nákupu a historie objednávek v případě registrace uživatele – podmíněno nepovinnou registrací zákazníka

 8. zobrazování personalizované reklamy – podmíněno souhlasem s využitím marketingových cookies

* Zasílání novinek a akcí (obchodních sdělení) ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zákazníkům na jejich e-mailovou adresu je podmíněn jejich přechozím výslovným souhlasem, který lze kdykoliv odvolat emailem zaslaným na gastro.cukar@seznam.cz. Podmínkou zasílání obchodních sdělení je současně souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů dle těchto zásad.

 

** „Spokojenost zákazníků s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zboží.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 1. Právní titul zpracování osobních údajů:

 1. uzavření a následné plnění kupní smlouvy uzavřené mezi správcem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu

 2. právní předpisy platné a účinné v České republice (např. zák.  č. 563/1991 Sb., o účetnictví)

 3. hájení oprávněných zájmů správce kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody zákazníků vyžadující ochranu osobních údajů

 4. souhlas subjektu údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, dotazníků v rámci programu ověřeno zákazníky, souhlas s použitím netechnických cookies, souhlas se založením uživatelského účtu (registrace) (viz 4. e), f), g), h)

 

 1. Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou pro:

 1. vyřízení objednávky

 2. účely plnění právních povinností správce vyplývajících z právních předpisů (10 let od vystavení daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví)

 3. uplatnění oprávněných zájmů správce týkajících se vymáhání pohledávek a obrany v soudním řízení (tři roky od uplynutí konce záruční doby prodaného zboží, přičemž tato doba se prodlužuje o dobu vedení sporu)

 4. statistické účely, personalizovaná reklama – údaje jsou uchovávány do odvolání souhlasu s využitím analytických a marketingových cookies, jinak nejdéle po dobu 1 roku

 5. uložení historie objednávek zákazníka – nejdéle po dobu 5 let, případně do doby, než zákazník požádá o zrušení uživatelského účtu

 6. v případě udělení souhlasu pro účely zasílání obchodních sdělení budou osobní údaje pro tento účel zpracovávány do dne odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let

 

 1. Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem správce pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu. V případě neposkytnutí povinných údajů, které nejsou podmíněny souhlasem zákazníka, není možné uzavřít kupní smlouvu.

 

 1. Způsob zpracování osobních údajů: Správce může zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování je možné použít například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti internetových stránek internetového obchodu.

 

 1. Zákazník má jakožto subjekt údajů následující práva:

  1. právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, tedy právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se zákazníka týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Správce má právo požadovat za poskytnutí informací přiměřenou náhradu nákladů nepřevyšujících náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  2. právo žádat opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popřípadě právo na omezení zpracování osobních údajů či jejich výmaz, pokud je účel zpracování osobních údajů protiprávní, anebo osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly shromážděny

  3. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl zákazníkem poskytnut, právo požádat o zrušení registrace (uživatelského účtu)

  4. právo požadovat vysvětlení v případě, že se zákazník domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy

  5. právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat od správce údaje, které zákazník poskytl

  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo pro účely oprávněných zájmů správce. Správce zpracování bez zbytečného odkladu ukončí, neprokáže-li existenci oprávněného zájmu pro zpracování, který převažuje nad oprávněným zájmem zákazníka.

 

 1. Cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka internetového obchodu odešle do prohlížeče zákazníka. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o návštěvě zákazníka. Následující návštěva stránek pak může být pro zákazníka snazší.

Internetová stránka internetového obchodu využívá absolutně nezbytné (funkční nebo také technické) cookies. Nezbytné cookies umožňují provoz internetové stránky obchodu a využívání základních funkcí, umožňují internetové stránce ukládat informace, které již uživatel zadal (např. uživatelský účet uživatele, historie objednávek). V případě souhlasu zákazníka využívá internetová stránka analytické cookies a marketingové cookies. Analytické cookies shromažďují informace o využívání internetových stránek internetového obchodu (např. prostřednictvím srovnávače cen Heureka) a jsou anonymizované. Marketingové cookies jsou používány za účelem vhodného zobrazení reklamy a obsahu na internetových stránkách.

Podmínkou využití analytických a marketingových cookies je udělení souhlasu zákazníka v „cookies liště“. Souhlas s použitím těchto volitelných cookies může zákazník kdykoliv odvolat na internetových stránkách v nastavení cookies. Nesouhlasí-li zákazník s technickými cookies, nemusí stránka či některé její funkce správně fungovat.

 1. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 2. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, k nimž je třeba předchozího výslovného souhlasu zákazníka, jakož i pro uplatnění ostatních práv dle bodu 9. těchto zásad, využije zákazník lištu volitelných cookies, odkaz zaslaný v e-mailu pro odvolání souhlasu a/nebo emailovou adresu správce údajů: gastro.cukar@seznam.cz kam napíše stručně svůj požadavek a správce neprodleně, nejpozději do tří dnů, potvrdí obdržení požadavku.

 3. V případě pochybností o dodržování právních předpisů souvisejících se zpracováním osobních údajů je zákazník oprávněn podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Sobíňově dne 3.7. 2024

Michal Moldavčuk


Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

POVOLIT VŠE
NASTAVENÍ
NEPOVOLOVAT