FILTROVÁNÍ DLE VÝROBCŮ
A
ABERT ABNER ALBA AMITEK  ANIMO APS  ARCOROC ASBER    
B
BLENDTEC BOKAMA BORMIOLI BYFAL            
C
CAB CAS CASTA CAMBRO CB ITALY CEADO Chef’sChoice      
D
DE BUYER DURALEX                
E
ELCOLD EMME-GIGA ETOL              
F
F1-EFFEUNO FIAMMA FIMAR FONDERIA FINCO FRAMEC          
G
GAM International GASTRO-TIP GASTRONORM GGF GGG GI.METAL GIESSER GRAEF    
H
HALLDE HAMILTON BEACH HENDI HENKELMAN            
I - J
INOXIBAR ISA JACCARD JUKA            
K
KARAFIÁT KRAMPOUZ KROMO              
L
LACOR LIDREVA LILLY LOUIS TELLIER            
M
MATFER BOURGEAT MAXIMA MODULINE MONDIAL-FRAMEC MOVILFRIT          
N
NORIC LAB NORDLINE NTF              
O
OEM OPTINOX OVERATH OZTI            
P
PADERNO PIZZA-GROUP POTIS PRISMA-FOOD            
R
RAK RATIONAL RDF REDFOX REMIDA RETIGO RM GASTRO RONEBY BRUK ROBOT-COUPE  
S
SAMSUNG SANTOS SARO SAVE COMMERCIAL SCHOLL SCOTSMAN SHARP SILANOS SNAIGE SPAR
T
TEFCOLD TIP-GASTRO TOMGAST TURK AM TESTO          
U
UNISCOOL UWIS                
V
VARES VESTFROST                
W
WARING-COMMERCIAL WELT-SERVIS WINTOO              

     

           

Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Reklamační řád   

Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.gastro-cukar.cz, jehož provozovatelem je pan Michal Moldavčuk, se sídlem Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov, IČO: 72961546, DIČ: CZ8105053308. 

 2. Reklamační řád blíže upravuje způsob uplatnění práv kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, jež nejsou upraveny tímto reklamačním řádem, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Vystupuje-li na straně kupujícího spotřebitel, řídí se tyto vztahy navíc zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Postup při reklamaci

 1. Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího, a to na adrese expedičního centra uvedené v sekci „Kontakty“.

 2. Kupující zboží odesílané na reklamaci řádně zabalí a zabezpečení proti poškození, v ideálním případě k tomu použije původní obal.

 3. Reklamační sdělení kupujícího musí obsahovat datum koupě zboží, název výrobku, množství reklamovaného zboží, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Kupující je povinen předložit pokladní doklad, fakturu, záruční list či jiný doklad, který osvědčí jeho právo reklamaci uplatnit.

 4. Kupující doručí zboží prodávajícímu na vlastní  náklady a na vlastní odpovědnost. Kupující nemá nárok na náhradu ušlého zisku za dobu, kdy zboží nemohl z důvodu uplatnění práva z odpovědnosti za vady užívat. Náklady na odeslání zboží kupujícímu po vyřízení reklamace, nese kupující, není-li dále stanoveno jinak.  

 5. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže proto, že zboží je zamontované a není možné jej dopravit prodávajícímu, posoudí prodávající vadu po dohodě a za součinnosti spotřebitele buď na místě, nebo jiným způsobem.

Vyřízení reklamace

 1. Reklamace uplatněná spotřebitelem bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění v souladu s ust. § 605 NOZ, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

 2. Reklamace uplatněná podnikatelem bude vyřízena nejpozději ve lhůtě do 60 dnů, pokud se prodávající s podnikatelem nedohodne na lhůtě jiné.

 3. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, může kupující urychlit vyřízení reklamace tím, že bude kontaktovat prodávajícího, který mu sdělí adresu nejbližší servisní organizace.

 4. Kupující je povinen uplatnit své právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

 5. Po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 6. V případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 7. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží, prodávající jej informuje, že si bude účtovat přiměřené skladné či zboží na jeho účet prodá, přičemž poskytne kupujícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Jakost při převzetí

 1. Prodávající se zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Především pak, že se věc bude hodit k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, bude v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti abude vyhovovat požadavkům právních předpisů. Jestliže zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.

 2. Je-li v kupní smlouvě a prohlášení o záruce uvedena různá záruční doba, platí doba z nich nejdelší, neujednají-li si strany záruční dobu jinou.

 3. Poskytl-li prodávající kupujícímu smluvní záruku za jakost, její uplatnění se taktéž řídí tímto reklamačním řádem.

 4. Záruční doba počíná běžet od odevzdání věci kupujícímu či od dojití věci do místa určení.

Závěrečná ustanovení

 1. Byla-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 2. Nebyla-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující možnost se obrátit na soudního znalce za účelem zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

 3. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se spotřebitel obrátit na některý ze systémů mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně se kupující může obrátit na příslušný soud.

 4. Reklamační řád je účinný od 27.7. 2015.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).