FILTROVÁNÍ DLE VÝROBCŮ
A
ABERT ABNER ALBA AMITEK  ANIMO APS  ARCOROC ASBER    
B
BLENDTEC BOKAMA BORMIOLI BYFAL            
C
CAB CAS CASTA CAMBRO CB ITALY CEADO Chef’sChoice      
D
DE BUYER DURALEX                
E
ELCOLD EMME-GIGA ETOL              
F
F1-EFFEUNO FIAMMA FIMAR FONDERIA FINCO FRAMEC          
G
GAM International GASTRO-TIP GASTRONORM GGF GGG GI.METAL GIESSER GRAEF    
H
HALLDE HAMILTON BEACH HENDI HENKELMAN            
I - J
INOXIBAR ISA JACCARD JUKA            
K
KARAFIÁT KRAMPOUZ KROMO              
L
LACOR LIDREVA LILLY LOUIS TELLIER            
M
MATFER BOURGEAT MAXIMA MODULINE MONDIAL-FRAMEC MOVILFRIT          
N
NORIC LAB NORDLINE NTF              
O
OEM OPTINOX OVERATH OZTI            
P
PADERNO PIZZA-GROUP POTIS PRISMA-FOOD            
R
RAK RATIONAL RDF REDFOX REMIDA RETIGO RM GASTRO RONEBY BRUK ROBOT-COUPE ROBUR
S
SAMSUNG SANTOS SARO SAVE COMMERCIAL SCHOLL SCOTSMAN SHARP SILANOS SNAIGE SPAR
T
TEFCOLD TIP-GASTRO TOMGAST TURK AM TESTO          
U
UNISCOOL UWIS                
V
VARES VESTFROST                
W
WARING-COMMERCIAL WELT-SERVIS WINTOO              

 

     

           

NÁKUP AŽ DOMŮ NA CHOTĚBOŘSKU

 

ČISTĚNÍ VOZŮ NA VYSOČINĚ

Výborná zkušenost

Odvolání souhlasu s využitím volitelných Cookies

Všeobecné obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího pana Michala Moldavčuka, identifikační číslo: 72961546, DIČ: CZ8105053308, se sídlem Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov, podnikajícího podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a zapsaného v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.gastro-cukar.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 ObčZ, jakož i právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále společně jen jako „kupující“). 

1.3. Spotřebitelem je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

1.4. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován dle ust. § 420 odst. 1 ObčZ za podnikatele. Pro účely obchodních podmínek je podnikatelem fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti, a to i v případě, vyjde-li najevo povaha kupujícího k okamžiku uzavření kupní smlouvy dodatečně (dále jen „podnikatel“).

1.5. Ustanovení obchodních podmínek vztahující se výlučně na spotřebitele využívají pojem „spotřebitel“. Ustanovení obchodních podmínek vztahující se na spotřebitele i na podnikatele, jakož i na právnickou osobu, obsahují ve svém ujednání pojem „kupující“. Ustanovení obchodních podmínek vztahující se na podnikatele se použijí obdobně i na kupujícího, kterým je právnická osoba. Právnickou osobou jsou i státní či nestátní příspěvkové organizace.

1.6. Uvede-li kupující v objednávce nebo při své registraci identifikační číslo, bere na vědomí, že pro účely kupní smlouvy a obchodních podmínek bude považován za podnikatele, případně za právnickou osobu, tj. nevztahují se na něj práva náležící výlučně spotřebitelům. Neuvede-li naopak fyzická osoba podnikatel své identifikační číslo, přestože jedná v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti, bude považován z hlediska svých práv a povinností za podnikatele a současně se uplatní smluvní sankce (viz bod 2. obchodních podmínek).

1.7. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.8. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat v souladu s ust. § 1752 odst. 1 ObčZ. Změnu obchodních podmínek oznámí prodávající na webové stránce. Kupující, který má zřízen uživatelský účet dle bodu 4. obchodních podmínek, má právo změnu obchodních podmínek ve lhůtě patnácti (15) dnů od prvního přihlášení se do uživatelského účtu po oznámení změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době patnácti (15) dnů, o které smluvní strany prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

 1. SMLUVNÍ POKUTA ZA UVEDENÍ NEÚPLNÝCH NEBO NESPRÁVNÝCH ÚDAJŮ

2.1. Uzavírá-li kupní smlouvu podnikatel v souvislosti s výkonem své výdělečné činnosti, jakož i jakákoliv právnická osoba, je povinen uvést nejpozději při své registraci a/nebo před dokončením objednávky své identifikační číslo. Vyjde-li kdykoliv po uzavření kupní smlouvy najevo, že podnikatel neuvedl při uzavření kupní smlouvy nebo při své registraci identifikační číslo, přestože zboží objednával v souvislosti s výkonem své výdělečné činnosti, je prodávající oprávněn účtovat podnikateli smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny objednaného zboží (bez DPH). Tím není dotčena povinnost uhradit smluvní pokutu dle bodu níže.

2.2. ​​Uvede-li kupující v objednávce a/nebo při registraci nesprávné a/ nebo neúplné údaje (adresa, doručovací adresa, chybějící nebo nesprávné IČ/DIČ), je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu odpovídající náhradě nákladů za povinnost prodávajícího podat opravné kontrolní hlášení ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to ve výši 1 000,- Kč (bez DPH).

 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

  3.1. Prodávající uzavírá kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej gastronomického zařízení a dalšího souvisejícího zboží uvedeného na webové stránce prodávajícího. Prodávající není výrobcem zboží. Prodávající prodává zboží různých výrobců, jejichž seznam je dostupný na webovém rozhraní obchodu.

3.2. Ohledně ceny zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že ceny poskytovaného zboží jsou na webové stránce uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Společně s kupní cenou je spotřebitel povinen hradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí spotřebitel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny. Takové náklady hradí výlučně spotřebitel.

3.3. Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku a náklady na použití těchto prostředků nese výlučně spotřebitel (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.)

3.4. Zboží je spotřebiteli dodáno dle skladových zásob prodávajícího a zvoleného způsobu dodání. Předpokládané lhůty dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu u jednotlivého zboží. U objednávek přijatých ve dnech pracovního klidu se o tyto dny lhůta dodání prodlužuje. Pravidla pro dodání zboží spotřebiteli se dále řídí ust. § 2159 ObčZ.

3.5. Proces objednání zboží je uveden v obchodních podmínkách pod bodem 5. „Uzavření kupní smlouvy“. Uplatnění práv z vad zboží a práv ze záruky je uvedeno pod bodem 8 obchodních podmínek „Reklamační řád“.

3.6. Pro odstoupení od kupní smlouvy platí, že:

3.6.1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

3.6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.6.1 obchodních podmínek, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, i před dodáním zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.6.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří Přílohu č. 2 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel na svůj náklad předá nebo je písemně zašle prodávajícímu na adresu sídla prodávajícího, anebo elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího gastro.cukar@seznam.cz.

3.6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to předáním nebo zasláním zpět na adresu sídla prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude zboží prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

3.6.5. Náklady na navrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy nese prodávající do výše nákladů odpovídajících nejlevnějšímu způsobu přepravy dostupného na trhu přepravních služeb v ČR vhodných pro účely vrácení předmětného zboží. Rozdíl ve výši nejlevnějších nákladů na vrácení zboží z dostupných způsobů přepravy a skutečně vynaložených nákladů nese spotřebitel. Zboží odeslané spotřebitelem na dobírku není prodávající povinen převzít, tento způsob odeslání zboží není prodávajícím akceptován. Prodávající spotřebiteli uhradí náklady vynaložené spotřebitelem na vrácení zboží odpovídající nejlevnějšímu dostupném způsobu přepravy spolu s vrácením kupní ceny.

3.6.6. Spotřebitel je povinen při vrácení zboží zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při jeho přepravě. Spotřebiteli se doporučuje pojistit vracené zboží proti škodám vzniklým při přepravě u příslušeného dopravce.

3.6.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu za zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Spotřebitel je povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy uvést číslo bankovního účtu, na který má být kupní cena vrácena. Nebude-li tato povinnost splněna, je prodávající oprávněn vrátit kupní cenu zasláním na bankovní účet, z něhož byla kupní cena spotřebitelem zaplacena. Prodávající je oprávněn vrátit spotřebiteli kupní cenu již při vrácení zboží spotřebitelem, tj. v případě předá-li spotřebitel zboží prodávajícímu na adrese jeho sídla, a to oproti potvrzení o vrácení kupní ceny. Kupní cena může být ponížena, jsou-li pro to zákonné důvody.

3.6.8. Nárok na náhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn uplatnit v případě vrácení poškozeného a/nebo opotřebovaného zboží, včetně případu, kdy jsou odstraněna originální označení zboží (cedulky, nálepky apod.).

3.6.9. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, je-li s ním nakládáno jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží, včetně jeho funkčnosti.

3.6.10. Právo odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu dle bodu 3.6.2. obchodních podmínek nenáleží podnikateli ani právnickým osobám (vč. příspěvkových organizací). Toto právo může využít pouze spotřebitel (definice spotřebitele viz bod 1.3 obchodních podmínek).

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  4.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Registrací se rozumí vyplnění alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní webové stránky, přístupových údajů a jejich následném uložení do databáze webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

4.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Poruší-li kupující povinnost uvádět úplné a správné údaje, je prodávající oprávněn uplatit smluvní pokutu dle bodu 2. obchodních podmínek.

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující je povinen učinit všechna přiměřená opatření k utajení přístupu k uživatelskému účtu. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou prodávajícímu nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení ochrany přístupových údajů je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, obchodních podmínek a/nebo z platných právních předpisů.

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Pro objednání zboží „vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko „vložit do košíku“ na grafickou podobu košíku či na tlačítko s obdobným významem a následně vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. V objednávkovém formuláři si kupující kromě množství a druhu objednávaného zboží zvolí způsob úhrady kupní ceny a požadovaný způsob doručení objednávaného zboží (přitom bude kupující informován o nákladech na doručení zboží) (dále jen jako „objednávka“).

5.2. Zboží lze výjimečně objednat i prostřednictvím e-mailu zaslaným na emailovou adresu prodávajícího, případně osobně v místě provozovny prodávajícího. V případě osobního objednání v místě provozovny se na spotřebitele nevztahují práva uvedená v ust. § 1820 a násl. ObčZ, § 1829 ObčZ a spotřebitel v tomto případě nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

5.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat obsahující informaci o současné povinnosti platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky (v případě dne pracovního klidu nejbližší pracovní den po obdržení objednávky) kupujícímu potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5.4. Podmínkou odeslání objednávky a uzavření kupní smlouvy je seznámení kupujícího s obchodními podmínkami a následné projevení souhlasu kupujícího s obchodními podmínkami zaškrtnutím příslušeného políčka před dokončením objednávky.

5.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.6. Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

5.7. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu věc, která je předmětem koupě (objednané zboží) a umožnit kupujícímu nabýt k této věci vlastnické právo a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, ať již ze strany kupujícího nebo prodávajícího, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar. V opačném případě bude na poskytnutý dar pohlíženo jako na bezdůvodné obohacení a prodávající si vyhrazuje právo požadovat za něj kupní cenu. Na dary poskytnuté prodávajícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy se nevztahují práva spotřebitele.

5.9. Vlivem technické chyby ve webovém rozhraní obchodu může dojít k zobrazení kupní ceny zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně takového zboží na trhu. V takovém případě nemá prodávající povinnost dodat zboží za takto uvedenou cenu kupujícímu, v tomto případě kontaktuje prodávající kupujícího a sdělí mu skutečnou cenu zboží. Pokud kupující za skutečnou cenu zboží odmítne přijmout, ruší se kupní smlouva od počátku.

5.10. Kupující bere na vědomí, že fotografie u zboží ve webovém rozhraní obchodu mohou být ilustratorní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku kupujícího. Proto je kupující povinen seznámit se s popisem zboží a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího.

5.11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.

 1. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  6.1. Kupující má právo zvolit z možností zobrazených ve webovém rozhraní obchodu způsob zaplacení kupní ceny zboží a případně dalších peněžitých plnění, přičemž zvolí jednu z těchto možností úhrady:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

b) osobně v místě provozovny prodávajícího při převzetí zboží – po předchozím sjednání času převzetí

c) platba předem - bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 215 259 546/0600 vedený u Moneta Money Bank a.s.

d) platba bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího (nikoliv předem) po předchozí domluvě, přičemž tuto formu platby mohou využít vždy státní a příspěvkové organizace

e) financování úvěrem ESSOX dle Podmínek nákupu na splátky Essox (viz Příloha č. 1 obchodních podmínek).

6.2. V případě platby na dobírku a osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná na základě faktury, kterou odešle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu do 24 hod. od objednání zboží (tato lhůta se prodlužuje o dny pracovního klidu).

6.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, jakož i další náklady uváděné před dokončením objednávky (např. recyklační poplatky), přičemž není-li v obchodních podmínkách uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i tyto náklady. Součástí kupní ceny za zboží nejsou náklady vynaložené kupujícím na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny zboží (bankovní poplatky, odměny). Takové náklady jsou výlučně náklady kupujícího.

6.5. Prodávající si vyhrazuje právo odeslat kupujícímu zboží až po zaplacení kupní ceny, tj. po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě doručení zboží na dobírku nebo při osobním převzetí zboží je toto předáno kupujícímu oproti úhradě kupní ceny.

6.6. Prodávající vždy připojí k předávanému / odesílanému zboží písemnou fakturu a záruční list v případě poskytnutí záruky.

6.7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, kupní cena je cenou včetně DPH.

6.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.9. Na webovém rozhraní obchodu je u jednotlivého zboží uvedena vedle aktuální ceny zboží katalogová cena, a to formou přeškrtnuté informace o ceně. Katalogovou cenou je cena doporučená výrobcem či výhradním dovozcem zboží.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  7.1. Způsob dodání zboží si kupující zvolí na webovém rozhraní obchodu před dokončením objednávky. Nabízené způsoby dopravy odpovídají povaze, velikosti a hmotnosti zboží.

7.2. V případě dopravy zboží odešle prodávající zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Spotřebiteli je zboží předáno v okamžiku, kdy ji spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce.

7.3. Kupující může zvolit také osobní odběr zboží v místě provozovny prodávajícího v čase dle předchozí dohody. V takovém případě si zajistí následnou přepravu zboží kupující na své náklady.

7.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a doručením zboží, a to ve výši uvedené ve webovém rozhraní obchodu u dané objednávky.

7.5. Způsob zabalení zboží určuje prodávající. To nevylučuje možnost sjednání způsobu zabalení zboží dle požadavků kupujícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že si kupující zboží nepřevezme, prodávajícímu náleží úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

7.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně nejpozději ve lhůtě dle přepravních podmínek přepravce oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.9. Nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení zboží, které je předmětem kupní smlouvy, přechází na kupujícího, který je spotřebitelem, okamžikem převzetí zboží.

7.10. Podpisem dodacího listu spotřebitel souhlasí s převzetím zboží. Pokud je zboží poškozeno při přepravě, oznámí toto kupující nejen dopravci, ale rovněž řádně uplatní odpovědnost za vady u prodávajícího.

7.11. Nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení zboží, které je předmětem kupní smlouvy, přechází na podnikatele, okamžikem předání zboží prvnímu dopravci.

7.12. Podnikatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (pro spotřebitele, podnikatele, právnické osoby):

8.1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

8.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

8.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy

(Podstatným porušením smlouvy je také drobná vada, která se vyskytne nejméně 3x.)

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.4. Právo odstoupit od kupní smlouvy nebo práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího oznámením o reklamaci odeslaném písemně na adresu sídla prodávajícího Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov, e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího gastro.cukar@seznam.cz, anebo osobně v sídle prodávajícího v čase po předchozí domluvě.

8.5. Kupující může využít reklamační formulář, který je Přílohou č. 3 obchodních podmínek. Kupující v oznámení o reklamaci uvede své jméno, příjmení, adresu a kontakt, číslo objednávky a označí reklamované zboží. Dále stručně popíše vady zboží a uvede požadovaný způsob vyřízení reklamace, v případě slevy anebo odstoupení od smlouvy uvede číslo bankovního účtu.

8.6. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví po dobu, než prodávající obdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace (včetně reklamovaného zboží), a to do doby, než dané podklady obdrží.

8.7. Prodávající po řádném vyřízení reklamace kupujícímu doručí opravené / nové zboží na adresu uvedenou v reklamačním formuláři a není-li tato uvedena, na adresu uvedenou v původní objednávce, nedohodnou-li se na osobním převzetí zboží. V případě poskytnutí slevy nebo odstoupení od smlouvy odešle prodávající finanční prostředky na bankovní účet uvedený pro tyto účely kupujícím v reklamačním formuláři.

8.8. Nárok na uplatnění práv z vad zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, to je zejména používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

​​​​​​​8.9. Prodávající a/nebo výrobce může na zboží poskytnout záruku. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci.

​​​​​​​8.10. Je-li na zboží poskytnuta prodávajícím záruka, předá prodávající nejpozději při převzetí zboží kupujícímu záruční list. Poskytuje-li záruku výrobce, předá prodávající kupujícímu též záruční list vystavený výrobcem. Kupující je povinen uschovat si záruční listy. Práva ze záruky uplatní kupující u prodávajícího obdobně jako práva z vadného plnění a může využít vzorový formulář pro reklamaci. Je-li záruka poskytnuta prodávajícím i výrobcem zboží, platí delší záruční doba.

​​​​​​​8.11. Právo na náhradu nákladů pro účely uplatnění práv ze záruky (náklady na vrácení a nové odeslání zboží) se řídí pravidly pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

 

 1. USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE:

  8.13. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti týkající se práv z odpovědnosti za vady občanským zákoníkem, a to zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku, a dále zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

8.14. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží / zakoupená věc:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

d) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

e) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

f) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

g) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

​​​​​​​8.15. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží.

​​​​​​​8.16. Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

​​​​​​8.17. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil 

b) se vada projeví opakovaně (nejméně třikrát)

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou spotřebitel obdržel. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu spotřebitel prokáže, že věc odeslal.

​​​​​​​8.18. Za účelem odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady u spotřebitele. Umožňuje-li povaha zboží jeho snadné odeslání (drobné spotřební zboží nevyžadující zvláštní přepravu), je zboží odesláno spotřebitelem prodávajícímu a následně prodávající nahradí spotřebiteli účelně vynaložené náklady na dopravu zboží ve výši prokázané spotřebitelem. Nahrazeny budou pouze účelně (tj. odůvodněně) vynaložené náklady. Spotřebitel uplatní právo na náhradu nákladů u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

​​​​​​8.19. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

​​​​​​​8.20. Reklamace zboží, včetně odstranění vad daného zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na slevu nebo odstoupení od smlouvy.

​​​​​​​8.21. Prodávající potvrdí přijetí reklamace spotřebiteli bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o reklamaci. Pro tyto účely prodávající využije kontakty uvedené spotřebitelem v oznámení o reklamaci, případně v objednávce.

​​​​​​​8.22. Prodávající na žádost spotřebitele poskytne spotřebiteli kdykoliv informace či potvrzení týkající se odpovědnosti za vady.

​​​​​​​8.23. Prodávající poskytuje spotřebiteli na zboží záruku na jakost v případě, je-li záruka poskytnuta současně výrobcem zboží. Délka záruční doby je stanovena výrobcem zboží. I pro případ, není-li na zboží poskytnuta záruka, má spotřebitel ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady (viz bod 8.1 výše obchodních podmínek - pravidla pro reklamaci). Náklady spojené s uplatněním práv ze záruky hradí prodávající.

 1. USTANOVENÍ PRO PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY:


​​​​​​​8.23. Na podnikatele a právnické osoby (vč. státních / nestátních příspěvkových organizací) se nevztahují ustanovení reklamačního řádu určená pro spotřebitele, tj. bod 8.4. – 8.11. obchodních podmínek.


8.24. ​​​​​​Těmto osobám náleží práva z odpovědnosti za vady dle ust. § 2099 a násl. ObčZ. Dále se použijí níže uvedená ustanovení a společná ustanovení reklamačního řádu 8 (A).


8.25. ​​​​​Právo kupujícího z vadného plnění, zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.


​​​​​​​8.26. Kupující je povinen uplatnit vadu u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, nejpozději do dvou let po odevzdání věci. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Tím nejsou dotčena práva ze záruky (viz níže).


​​​​​​​8.27. Podnikateli a právnickým osobám poskytuje prodávající práva ze záruky nejméně v délce jednoho roku ode dne převzetí zboží, v případě použitého zařízení v délce šesti měsíců ode dne převzetí zboží. Poskytne-li výrobce delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba.


​​​​​​​8.28. Náklady spojené s uplatněním práva z odpovědnosti za vady, jakož i náklady spojené s uplatněním práva ze záruky nese kupující, kterým je podnikatel a právnická osoba. Těmito náklady se rozumí náklady na dodání reklamovaného zboží prodávajícímu případně pověřenému servisu a náklady na dodání zboží zpět kupujícímu a náklady na demontáž a montáž zboží.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1. Kupující je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Kupující využívá efektivní zabezpečovací technologie za účelem zabránění neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. 

9.2. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů – dokument je dostupný na webovém rozhraní internetového obchodu.

 1. POUČENÍ SPOTŘEBITELE O ŘEŠENÍ SPORŮ Z KUPNÍ SMLOUVY

  10.1. Prodávající přednostně usiluje o vyřízení sporu se spotřebitelem smírnou cestou a přijímá jakékoliv podněty spotřebitelů týkající se kupní smlouvy. 

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy gastro.cukar@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.

10.5. Pro řešení spotřebitelských sporů on-line je možné využít platformu nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail  ECCNET-CZ@ec.europa.eu., internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. LIKVIDACE A ODVOZ VYSLOUŽILÉHO SPOTŘEBIČE V RÁMCI OBJEDNÁVKY

  11.1. Ekologická likvidace elektro zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému ELEKTROWIN (r.č. PP017639)       

​​​​​​​11.2. Veřejný registr sběrných míst: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.       

11.3. Všechny procesy likvidace jsou bezplatné.   Uváděné ceny spotřebičů na webovém rozhraní obchodu jsou včetně recyklačního příspěvku, jehož cena nijak nezvyšuje cenu zboží, ale na konečném daňovém dokladu je vyčíslena.       

11.4. Odvoz vysloužilého elektrospotřebiče v rámci objednávky: Kupující zaškrtne volitelné pole v procesu objednávky, do poznámky vyplní údaje o odváženém spotřebiči (ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (§ 66 odst. 1 ZVUŽ). Jedná se tedy o výměnu tzv. „kus za kus“. Přepravní společnost objedná prodávající, případně prodávající odveze spotřebič k likvidaci. Tuto službu nelze využít zpětně! V případě nezaškrtnutí pole, absence informace o odváženém spotřebiči či nevhodného spotřebiče nelze službu využít zpětně.        

11.5. Odvoz vysloužilého elektrospotřebiče kupujícím: Kupující odevzdá vysloužilý spotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Veřejný registr sběrných míst: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro.        

11.6. Rozebrané nebo nekompletní elektrozařízení není povinen prodávající odebírat.  Poškozené nebo nekompletní elektrozařízení je možné odmítnout v případě, že ohrožuje zdraví osob z důvodů kontaminace (§38, odst. 7 zákona o odpadech). Zpětně odebrané elektrozařízení nesmí být v obalu, protože zpětný odběr obalů není předmětem činnosti kolektivního systému plnění.     

11.7. Na fakturované zboží, kterého se týkají ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě. 

11.8. Za obaly fakturovaných výrobků byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu pod identifikačním číslem EK-F00140231.      

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář pro uplatnění reklamace.

12.5. V případě stížnosti se mohou spotřebitelé bezplatně obrátit na orgán státního dozoru nebo dohledu. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy.

12.6. Smluvní strany vzájemně jednají přednostně prostřednictvím elektronické komunikace s využitím elektronické adresy kupujícího uvedené v objednávce a/nebo v uživatelském účtu a e-mailové adresy prodávajícího.

12.7. Kontaktní údaje prodávajícího/adresa pro doručování: Michal Moldavčuk, Sobíňov 233, PSČ: 582 62, adresa elektronické pošty: gastro.cukar@seznam.cz, telefon: +420 604 857 932. Adresa pro doručování kupujícímu je uvedena v uživatelském účtu anebo v objednávce.

Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 3.7.2024


 

Příloha č. 1 obchodních podmínek

PODMÍNKY NÁKUPU NA SPLÁTKY ESSOX

Financování spotřebního zboží zajišťujeme pro zákazníky formou úvěru od společnosti ESSOX s.r.o.
Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

Výhody úvěru:
- Jednoduchost a rychlost uzavření úvěrové smlouvy přímo přes internet.
- Velká variabilita úvěrových produktů, jejich popis najdete níže nebo přímo u zboží v online kalkulačce splátek ESSOX.
- Ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem.
- Možnost sjednání pojištění schopnosti splácet.
- Financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000,- Kč do 500 000,- Kč nebo dle omezení splátkového produktu.


A. Postup při nákupu na splátky v 5 krocích
1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.
2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.
3. V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování. V případě nepřesměrování, Vám bude do 24h zaslán odkaz na vyplnění žádosti.
4. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne. (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)
5. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení.

Důležité upozornění – zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po provedení identifikace dopravcem na základě předložení průkazu totožnosti. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky ESSOX.
V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost.


B. Kdo může o úvěr žádat:
- Fyzická osoba podnikatel OSVČ - musí podnikat minimálně 3 měsíce
- Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeném v OR


C. Potřebné doklady pro vyřízení úvěru
U úvěrů do 60 000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti!
- platný Občanský průkaz
- druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny

U úvěru nad 60 000,- Kč potřebujete navíc:
- OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání
- Právnické osoby: Kopie výpisu z OR (postačuje z www.justice.cz )kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání


D. Nabídka splátkových produktů
- Vzorové výpočty lze provádět pomocí kalkulačky splátek umístěné na našem webu vždy u daného zboží.

Společnost Michal Moldavčuk vykonává zprostředkovatelskou činnost pro ESSOX s.r.o., poskytovatele finančních služeb.
Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 20 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice. www.essox.cz

V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte.

Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.


 


 

Příloha č. 2 obchodních podmínek

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Adresát/prodávající:

Michal Moldavčuk

Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov

gastro.cukar@seznam.cz

tel.: +420 604 857 932

 

Odesílatel/kupující:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Doručovací adresa:

E-mail:

Tel. číslo:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

uzavřené prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese

https://www.gastro-cukar.cz/


 

Datum učinění objednávky:

Číslo objednávky:

Číslo faktury (nepovinný údaj):

Zboží, od jehož nákupu odstupuji:

Číslo účtu pro bezhotovostní vrácení kupní ceny:


 

Spotřebitel bere na vědomí, že předmětné zboží musí být vráceno do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí obchodními podmínkami umístěnými na webu https://www.gastro-cukar.cz/


 

Datum:


 

Podpis kupujícího (pouze v případě písemného zaslání):


 

Příloha č. 3 obchodních podmínek

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

Adresát/prodávající:

Michal Moldavčuk

Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov

gastro.cukar@seznam.cz

tel.: +420 604 857 932

 

Odesílatel/kupující:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Doručovací adresa:

E-mail:

Tel. číslo:

Oznámení o reklamaci zboží

zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese

https://www.gastro-cukar.cz/


 

Datum učinění objednávky:

Číslo objednávky:

Číslo faktury (nepovinný údaj):

Reklamované zboží:

Podrobný popis vady:


 


 

Požaduji vyřízení reklamace následujícím způsobem (zakroužkujte):

 1. oprava zboží


 

 1. dodání nového zboží bez vad


 

 1. výměna součásti zboží


 

 1. přiměřená sleva


 

 1. odstoupení od smlouvy

Pozn.: Poskytnutí slevy nebo odstoupení od smlouvy je možné pouze za podmínek uvedených v obchodních podmínkách prodávajícího dostupných na https://www.gastro-cukar.cz/ - Reklamační řád. Práva a povinnosti smluvních stran při vyřízení reklamace se řídí těmito obchodními podmínkami.

Číslo bankovního účtu kupujícího (pro případ vrácení kupní ceny nebo její části):

------------------------------------------------

Datum:

Podpis kupujícího (pouze v případě písemného zaslání):


 

------------------------------------------------------


Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

POVOLIT VŠE
NASTAVENÍ
NEPOVOLOVAT